ศึกษาดูงานโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม.เขต 1

📆 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในหัวข้อ
“การจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์อาชีพในศตวรรษที่ 21 : อนาคตกำหนดได้”
 โดยมี ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ
นอกจากนี้ ท่านผู้บริหารและคณะครู นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน และนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างบรรยากาศห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้สอดคล้องกับอาชีพ การบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ โรงอาหารที่มีความทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนแห่งความสุขอย่างแท้จริง
โดยการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างสมรรถนะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในครั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาประสบการณ์ เสริมสร้างสมรรถนะ การจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
 พ.ท.ว.ศึกษาดูงาน