ศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม.นนทบุรี

📆 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน โรงเรียนสตรีนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ในหัวข้อ “NB-DNA ภาพลักษณ์องค์กรสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” โดยมี ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ
นอกจากนี้ มีตัวแทนนักเรียน Ambassadors แสดงภาพลักษณ์องค์กร และสภานักเรียน นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงาน Bran NB-DNA และนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
โดยการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างสมรรถนะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในครั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาประสบการณ์ เสริมสร้างสมรรถนะ การจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์ผู้เรียนอย่างเสมอภาค