ขอแสดงความยินดีกับคณะคุณครูผู้ผ่านการประเมินวิทยฐานะ

 • โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
ขอแสดงความยินดีกับคณะคุณครูผู้ผ่านการประเมินวิทยฐานะผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) ได้มีวิทยฐานะ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ท่าน
  • คุณครูวราภรณ์ วิสูตรสกุลศักดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
วิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 6 ท่า
  1. คุณครูณัฐวุฒิ บรรเท่าทุกข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  2. คุณครูลลิตา ลายจำปา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
  3. คุณครูสามารถ จิตจรัส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. คุณครูจุฑาทิพ สระทองพรม กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ
  5. คุณครูภูริชชญา เรืองรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
  6. คุณครูอรุณวรรณ วันสิม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ว.17/2552 จำนวน 1 ท่าน
  • คุณครูกมลรัตน์ โพธิ์ทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข้อมูลกลุ่มบริหารงานบุคคล