bandar togel posjitu posjitu kukutoto slot thailand
slot88 peluangwin bandar slot Peluangwin
สพม.กาญจน์ แห่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ACTIVE LEARNING เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 – รร.พระแท่นดงรังวิทยาคาร
ข่าวหน้าเว็บ

สพม.กาญจน์ แห่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ACTIVE LEARNING เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

📆 วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วย นางจรัส ชินวัฒนกาญจน์ นางสาวมนตรา ยังสบาย รองผู้อำนวยการ นางสาวธนัชนิชา ธนบูรณ์รุ่งโรจน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นายสามารถ จิตจรัส หัวหน้าสาระคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี นางสาวภูริชชญา เรืองรักษ์ ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และนายนพกร ตุ้มน้อย ครูไอซีที ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก นวัตกรรมห้องเรียนคุณภาพ ในงาน “สพม.กาญจน์ แห่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ACTIVE LEARNING เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” โดยมี นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ รอง ผอ.สพม.กาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
Please select facebook feed.