นางจรัส ชินวัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรภีพร เมืองวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวมนตรา ยังสบาย รองผู้อำนวยการโรงเรียน