ข่าวและประกาศของเว็บ

แจ้งคุณครูเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการอบรม

แจ้งคุณครูเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการอบรม

โดย สามารถ จิตจรัส -
Number of replies: 0

แจ้งคุณครูเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการอบรม
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
- ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
- คำอธิบายรายวิชา
- หน่วยการเรียนรู้
- โครงการสอน (ถ้ามี)

- เนื้อหาวิชา 1 บทเรียน
- สื่อการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้ 
- จุดประสงค์การเรียนรู้

- แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ
- แบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ
ตัวอย่าง ดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบด้านล่างได้เลยครับ