คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7suppachai1 7Sirichai1 7Sirichai1
นางกิตธีรา   กอสุนทร  -
 -
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ: ชำนาญการ วิทยฐานะ: ชำนาญการ
วุฒิ: - วุฒิ: - วุฒิ: -
7Sirichai1 7Sirichai1 7Sirichai1
นางสาววิลาวัณย์  เลาหะพิจิตรพงค์ นายบุญเลิศ   ทองหาร นางสาวอุทุมพร อ่อนตีบ
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ:ชำนาญการพิเศษ
วิทยฐาน: ชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ: ไม่มี
วุฒิ: - วุฒิ: - วุฒิ: -
7Sirichai1 7Sirichai1 7Sirichai1
นางสาวกมลรัตน์ โพธิ์ทอง - -
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ไม่มี วิทยฐานะ: ไม่มี วิทยฐานะ: ไม่มี
วุฒิ: - วุฒิ: - วุฒิ: -
แก้ไขครั้งสุดท้าย: Monday, 13 July 2020, 4:39PM