Month: มิถุนายน 2023

ไม่มีหมวดหมู่

โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผูับริหารสถานศึกษามืออาชีพ สู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ PA ภาคกลางและตะวันออก

วันนี้ (18 มิถุนายน

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประ เทศไทย (ส.ม.บ.ท.)จัดอบรมการพัฒนาศักย ภาพผู้บริ หารสถานศึกษามีออาชีพสู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ PA ภาคกลางและภาคตะวันออก

     เมื่อเวลา 09.00

Read More
ข่าวหน้าเว็บ

การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ PA และข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ 12-13

Read More