กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสุภาภรณ์ ทองดี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางประภา ทั่วจบ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งนภา ฤทธิ์ทวี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดารัณ สรรสม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวมินตรา แก้วผึ้ง

ตำแหน่ง ครู
นางสาวสมฤดี ลำใยเจริญ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย