กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางกิตธีรา กอสุนทร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววิลาวัณย์ เลาหะพิจิตรพงค์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุญเลิศ ทองหาร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางกมลรัตน์ โพธิ์ทอง คมกรด

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางอุทุมพร โพธิ์ศรี

ตำแหน่ง ครู

นางสาวเบญญา ลิ้มพันทอง

ตำแหน่ง ครู