กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวธนัชนิชา ธนบูรณ์รุ่งโรจน์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (ภาษาอังกฤษ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสันติ สว่างเมฆ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวนฤชล สุขนิธิยา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวภคมน กลิ่นดอกแก้ว

ตำแหน่ง ครู (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวสุภัคตรา สุขแก้ว

ตำแหน่ง ครู (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวชนากานต์ กลัวผิด

ตำแหน่ง ครู (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวศรีศรัญญา ธรรมศิริพงษ์

ตำแหน่ง ครู (ภาษาจีน)

นางสาวกมนนัทธ์ ตันเสรี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ภาษาญี่ปุ่น)