คณะผู้บริหาร

นายศิวรัตน์ พายุหะ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจรัส ชินวัฒนกาญจน์

นางสาวรภีพร เมืองวงษ์

นางสาวทัศนีย์ โมลางาม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล