ประวัติความเป็นมา

        เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา และวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดพระแท่นดงรัง (สมัยนั้นยังไม่ได้เป็นวัดอารามหลวง) ซึ่งในวันนั้นมีพสกนิกรมาเฝ้ารับเสด็จ และชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านอย่างเนืองแน่น ในขณะที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าฯ อยู่ในบริเวณวัด พระองค์ได้ทรงตรัสกับนักเรียนที่เฝ้ารับเสด็จซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ป. 7 ของโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง ถือเป็นระดับชั้นสูงสุดในเวลานั้น พระองค์จึงได้ทรงรับสั่งให้พระครูพุทธมัญจาภิบาล (หลวงพ่อทองหล่อ ปนาโท) เจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังให้ช่วยดูแลเรื่องการมัธยมศึกษา (ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา)

        ต่อมาในปีพุทธศักราช 2516 ดร.ก่อ สวัสดิพานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มาตรวจราชการฯ และมานมัสการพระแท่นดงรัง ทางคณะกรรมการฯ มีหลวงพ่อทองหล่อ (พระครูพุทธมัญจาภิบาล) คุณสมพงษ์ สุทินศักดิ์ และครูทองสุข พิริยวงษ์ เป็นต้น ได้ขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในชุมชนพระแท่น ซึ่งกรมสามัญศึกษาในขณะนั้นได้อนุมัติให้ก่อตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาได้คือ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร โดยพระครูพุทธมัญจาภิบาลได้ให้ความอนุเคราะห์สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก ให้ชื่อว่า ตึกพุทธมัญจาภิบาล ได้มีการวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2517 โดยใช้ศาลาวัดพระแท่นดงรังเป็นอาคารเรียนในระยะแรก และมีครูสมจิต คำชื่น เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน

        ปัจจุบันโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตั้งอยู่เลขที่ 164 หมู่ 16 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ 63 ไร่ ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ตั้งโรงเรียนแบบสหศึกษา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 มีผู้บริหารโรงเรียนดังนี้

1นายสมจิต คำชื่นพ.ศ. 2517 – 2529
2นายประกอบ แสงสุวรรณพ.ศ. 2529 – 2531
3นายสมจิต คำชื่นพ.ศ. 2531 – 2534
4นายวีระ วอนเพียรพ.ศ. 2534 – 2540
5นายชาลี พงษ์พัวพ.ศ. 2540 – 2542
6นายโกศล ศรีทองพ.ศ. 2542 – 2551
7นายอดิศร ถวิลประวัติพ.ศ. 2551 – 2554
8นายคงคา จุลกิจวัฒน์พ.ศ. 2554 – 2562
9นายศิวรัตน์ พายุหะพ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน