วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ของโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

 วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ 

จิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ 

โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักความเมตตา ความปรารถนาดี และทำประโยชน์ต่อสังคมและต่อผู้อื่น
3. ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุก ๆ ด้าน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ (OBECQA)
7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีลักษณะนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ (GOALS)

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีความรักความเมตตา ความปรารถนาดี และทำประโยชน์ต่อสังคมและต่อผู้อื่น
3. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
4. ครูและบุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
5. ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุก ๆ ด้าน
6. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ (OBECQA)
7. ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
3. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความเสมอภาค