เอกลักษณ์-อัตลักษณ์

เอกลักษณ์::โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม
อัตลักษณ์::จิตสาธารณะ
ปรัชญาโรงเรียน::สถาบันแห่งนี้ มุ่งสร้างคนดีเพื่อศักดิ์ศรีพระแท่นดงรัง
คติพจน์::เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม