"ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร : Welcome To Prathandongrungwittayakarn School"

"นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา" แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี