คณะผู้บริหาร


นายศิวรัตน์  พายุหะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

นางจรัส ชินวัฒนกาญจน์ นางสาวรภีพร เมืองวงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสถาพร พระแท่น นางรุ่งนภา ฤทธิ์ทวี นางสุภาภรณ์ ทองดี นายเจษฎา ศรีนวล นางกิตธีรา กอสุนทร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Tuesday, 10 November 2020, 3:42PM