คณะผู้บริหาร


นายศิวรัตน์  พายุหะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

- -
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสถาพร พระแท่น นางรุ่งนภา ฤทธิ์ทวี นางสุภาภรณ์ ทองดี นายเจษฎา ศรีนวล นางกิตธีรา กอสุนทร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Monday, 6 July 2020, 3:58AM