วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ของโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

         1 วิสัยทัศน์ (VISION)

                    ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานคุณธรรมน้อมนำหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง

         2  พันธกิจ (MISSION)

                    1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทียบเคียงมาตรฐานสากล
                    2) ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
                    3) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                    4) ส่งเสริมให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดคุณภาพการศึกษาในทุกๆด้าน
                    5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบคุณธรรม OBECQA

         3  เป้าประสงค์ (GOALS)

                    1) ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล
                    2) โรงเรียนเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆของชุมชน
                    3) ครูและบุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ ดำรงชีวิตตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง
                    4) ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกๆด้าน
                    5) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบคุณภาพ (OBECQA)

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Thursday, 2 July 2020, 4:45PM