เอกลักษณ์-อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ :: กีฬาเด่น
อัตลักษณ์ :: ออมเป็นนิตย์ มีจิตสาธารณะ
ปรัชญาโรงเรียน :: สถาบันแห่งนี้ มุ่งสร้างคนดีเพื่อศักดิ์ศรีพระแท่นดงรัง
คติพจน์ :: เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Friday, 3 July 2020, 10:45AM