คณะผู้บริหาร


นายศิวรัตน์  พายุหะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

นางจรัส ชินวัฒนกาญจน์ นางสาวรภีพร เมืองวงษ์
นางสาวมนตรา ยังสบาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสถาพร พระแท่น นางรุ่งนภา ฤทธิ์ทวี นางสุภาภรณ์ ทองดี นางกิตธีรา กอสุนทร -
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Friday, 14 October 2022, 9:41AM